Občianske právo a zmluvy

Poskytované služby:

• poradenstvo pri rôznych druhoch zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, zmluvy o budúcej zmluve, zmluvy o dielo, nájomné a podnájomné zmluvy, záložné zmluvy, zmluvy o zabezpečení záväzkov, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a pod.), príprava resp. pripomienkovanie zmlúv, zastupovanie pri rokovaniach s protistranou;

• poradenstvo pri rozvodoch, spísanie návrhu na rozvod manželstva a úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom, spísanie dohody rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, vyporiadanie BSM;

• poradenstvo pri výmáhaní pohľadávok mimosúdnou aj súdnou cestou, prostredníctvom súdneho exekútora,

• poradenstvo a zastupovanie v dedičskom konaní.

Obchodné právo a zmluvy

Poskytované služby:

• poradenstvo pri rôznych druhoch zmlúv (zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, komisionárske zmluvy, mandátne zmluvy, zmluvy o predaji podniku, rôzne typy zmiešaných a nepomenovaných zmlúv), príprava resp. pripomienkovanie zmlúv, zastupovanie pri dojednávaní zmluvných podmienok s protistranou,

• poradenstvo v oblasti zmenkového práva.

Obchodné spoločnosti

Poskytované služby:

• komplexné poradenstvo a právna pomoc vo veciach obchodných spoločností,

• zakladanie obchodných spoločností vrátane zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb na živnostenskom, obchodnom registri, následné zabezpečovanie služieb spojených so zmenami v obchodných spoločnostiach;

• poskytovanie služieb spojených so zriadením sídla spoločnosti, príprava a zastupovanie na valnom zhromaždení spoločností, registrácia z toho vyplývajúcich zmien v príslušnom obchodnom registri;

Pracovné právo

Poskytované služby:

• komplexná agenda pracovnoprávnych vzťahov v obchodných spoločnostiach zahŕňajúca vypracovanie pracovných zmlúv, dôhod so zamestnancami a s tým súvisiacich dokumentov;

• vypracovanie stanovísk k riešeniu pracovno-právnych problémov;

• ukončovanie pracovných pomerov so zamestnancami - neuspokojivé pracovné výsledky, porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnancov, výpovede, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohody o skončení pracovného pomeru, odstupné;

• vypracovanie interných predpisov spoločnosti;

• vysielanie zamestnancov;

• riešenie sporov so zamestnancami, zastupovanie v pracovnoprávnych súdnych sporoch.

Nehnuteľnosti

Poskytované služby:

• komplexné právne poradenstvo pri nákupe, predaji, prenájme nehnuteľností;

• vypracovanie, resp. pripomienkovanie zmlúv týkajúcich sa kúpy, resp. predaja nehnuteľností a s financovaním nehnuteľností prostredníctvom banky;

• vypracovanie, resp. pripomienkovanie rôznych iných typov zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností (nájomných, podnájomných zmlúv, záložných resp. zabezpečovacích zmlúv a pod.);

• zastupovanie v konaní pred katastrálnymi úradmi, stavebnými úradmi a pod.

Konkurzy a reštrukuralizácie

Poskytované služby:

• komplexné poradenstvo a právne služby v konkurzných konaniach vyhlásených na právnické a fyzické osoby, poradenstvo v konaniach o oddlžení fyzických osôb;

• zastupovanie veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach – prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu/reštrukturalizácie, zastupovanie veriteľov na schôdzi veriteľov, monitorovanie vedenia konkurzného/reštrukturalizačného konania.

Procesné zastupovanie

Poskytované služby:

• zastupovanie pri rokovaniach o možnostiach mimosúdneho riešenia civilných a obchodných sporov s protistranou;

• príprava žalôb z rôznych odvetví práva a zastupovanie na všetkých úrovniach súdov v Slovenskej republike,

• zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, samosprávy, zastupovanie v správnom konaní na všetkých úrovniach (najmä živnostenské úrady, katastrálne úrady, obchodný register, stavebné úrady, daňové úrady...).

Partner verejného sektora

S účinnosťou od 1. februára 2017 je v platnosti zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) , na základe ktorého sú partneri verejného sektora – fyzické a právnické osoby, ktoré prijímajú od štátu, samospráv resp. iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenia alebo majetok nad zákonom určený limit a ďalšie zákonom vymedzené subjekty, povinní byť zaregistrovaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.


KTO SA ZAPISUJE DO RPVS:


Partnerom verejného sektora (PVS) je
• fyzická a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.
• subjekt, ktorému majú byť:
a) jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 EUR, alebo
b) v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.

Do RPVS je možné sa dať zapísať aj na dobrovoľnej báze.


DOKEDY SA TREBA ZAPÍSAŤ:


Povinne zapisovaná osoba, ktorá uzatvorila zmluvu, na základe ktorej ako partner verejného sektora prijala finančné prostriedky pred 01. 02. 2017 je povinná sa zapísať do RPVS do 31. 07. 2017.

V ostatných prípadoch je povinne zapisovaná osoba povinná sa zapísať do RPVS pred podpisom zmluvy, na základe ktorej ako partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky/plnenie v rozsahu stanovenom zákonom.


AKO DLHO TRVÁ ZÁPIS:


Ak sú splnené podmienky na registráciu, registrujúci orgán vykoná zápis v lehote 10 pracovných dní od doručenia návrhu na zápis, ktorý sa podáva výlučne elektronicky (v prípade zápisov vykonávaných do 31. 07. 2017), v lehote 5 pracovných dní od doručenia návrhu na zápis (v prípade zápisov vykonávaných po 31. 07. 2017).


KTO VYKONÁVA ZÁPIS:


Návrh na zápis subjektu do RPVS sa podávaa elektronicky a za PVS ho môže podať len „oprávnená osoba“. Oprávnenou osoba je aj advokát, pričom naša advokátska kancelária poskytuje klientom služby oprávnenej osoby v zákonom vymedzenom rozsahu.

Partneri verejného sektora, ktorí boli pôvodne zapísaní v  registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, musia na účely splnenia povinnosti registrácie podľa zákona zabezpečiť v lehote do 31. 07. 2017 svoju „preregistráciu“, tj. overenie identifikácie konečných užívateľov prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou je aj naša advokátska kancelária. Nesplnenie tejto povinnosti v uvedenej lehote bude mať za následok automatický výmaz z RPVS.


KOĽKO TO STOJÍ:


Zápis partnera verejného sektora do RPVS nie je spojený so žiadnymi súdnymi alebo správnymi poplatkami.

Odplatná je služba poskytovaná našou advokátskou kanceláriou za výkon činností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, ktorá pozostáva:
• z odmeny za prvoregistráciu, resp.“preregistráciu“ subjektu v RPVS, v rámci čoho sa vykonáva overenie identifikácie konečných užívateľov výhod,
• odmena za poskytovanie služieb oprávnenej osoby v zmysle zákona, s poukazom na povinnosť PVS mať oprávnenú osobu zapísanú do RPVS a povinnosť následne overovať identifikáciu konečných užívateľov výhod a registrovať zmeny údajov zapisovaných do RPVS v zmysle zákona.

Odmena za výkon činností oprávnenej osoby sa pohybuje v rozmedzí od 500 Eur vyššie, v závislosti od zložitosti vlastníckej štruktúry a schopnosti subjektu predložiť požadované údaje.

V prípade záujmu o služby našej advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby v zmysle zákona, či už sa jedná o prvozápis Vás ako partnera verejného sektora do RPVS alebo sa jedná o „preregistráciu“ do RPVS, nás kontaktujte prostredníctvom emailu na jana@lenkova.sk alebo telefonicky na čísle 02/5556 3366.